• +30 2810 336330
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           Ηράκλειο, 05/02/2021

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου από το Europe Direct για τη διοργάνωση τριών εκδηλώσεων για την προώθηση της προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή»

                                                             

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
 2. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1776/07-09-2011 (Αρ. Πρωτ. ΠΤΑ 2958/07-09-2011) του Περιφερειάρχη Κρήτης «περί Διαχωρισμού και Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» .
 3. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1787/09-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Περί Οικονομικής  Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγραμμάτων».
 4. Η αριθμ. SI823983/2020 ειδική συμφωνία επιχορήγησης για ενέργεια, δυνάμει της συμφωνίας πλαισίου Europe Direct 2018-2020, για τη λειτουργία του Κέντρου Europe Direct.
 5. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος Europe Direct, κατηγορία Ε7 Διοργάνωση εκδηλώσεων.
 6. Την ανάγκη για διοργάνωση εκδηλώσεων από το Europe Direct σχετικά με την προώθηση των 6 προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-2024 και ειδικότερα για την προτεραιότητα «Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή».

 

 To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης-Europe Direct of Crete, στα πλαίσια της λειτουργίας του διοργανώνει τρεις δράσεις μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης στα πλαίσια προώθησης της προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή».

Στόχος της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ είναι να καταστήσει αυτόν τον μετασχηματισμό επωφελή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και παράλληλα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Ως εκ τούτου, οι στρατηγικές της ΕΕ για την για την ψηφιακή εποχή έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και φορείς να συνεργαστούν και να αναπτύξουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, φροντίζοντας παράλληλα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

 

Ειδικότερα, η υγειονομική κρίση που διανύουμε οδήγησε, καταλυτικά, την πλειοψηφία των πολιτών στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου. Η εκθετική αύξηση της ψηφιακής περιήγησης και αναζήτησης, αλλά και η ραγδαία ανάπτυξη και χρήση των ψηφιακών αγορών, είναι αλλαγές που ήρθαν για να μείνουν. Μένουμε το ίδιο ασφαλείς ψηφιακά όσο μένουμε ασφαλείς υγειονομικά;

 

Τούτων δοθέντων το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης - Europe Direct of Crete διοργανώνει της κάτωθεν δράσεις:

 

 1. eIDAS regulation at a glance: how EC can assist you build your signing services- EU Sign in Covid-1 (Μάρτιος 2021)
 • Online Presentation 30’
 • Q&A 20’
 • Live στη Facebook σελίδα EuropeDirectCrete
 • Live στο YouTube channel europedirectcrete (streaming)

Η συγκεκριμένη δράση εδράζεται στην αναγκαιότητα γνωστοποίησης εργαλείων που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αξιοποιήσουν οι Ευρωπαίοι τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Ενώπιον της κρίσης του κορονοϊού. Ειδικότερα,  η συγκεκριμένη ενημερωτική δράση θα επικεντρωθεί στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές, οι ηλεκτρονικές σφραγίδες και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για επιχειρήσεις, που διασφαλίζουν τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών και στα αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας όπου προστατεύουν τις ταυτότητές μας στο διαδίκτυο και διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές μας παραμένουν ιδιωτικές.

Διότι παρόλο που ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις και οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες έχουν μεταφερθεί προσωρινά στο ψηφιακό περιβάλλον, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βασίζονται στο διαδίκτυο για πρόσβαση σε πληροφορίες.

 

 1. Ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη: χτίζοντας μία κοινωνία ανάπτυξης, κι ευημερίας ή μία κοινωνία παρακολούθησης κι ανισοτήτων; (Μάρτιος 2021)
 • Online Presentation 30’
 • Q&A 20’
 • Live στη Facebook σελίδα EuropeDirectCrete
 • Live στο YouTube channel europedirectcrete (streaming)

Η έλευση της πανδημίας εξανάγκασε μία ραγδαία στροφή στη χρήση νέων τεχνολογιών σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας. Μέσα σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση, σημαντικοί τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η διακυβέρνηση επέσπευσαν την ψηφιοποίησή τους. Αυτή η μετάβαση της κοινωνίας στην ψηφιακή εποχή γεννά ευκαιρίες ανάπτυξης αν σκεφτεί κανείς την εξέλιξη στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου των πραγμάτων (internet of things). Την ίδια στιγμή όμως η ψηφιοποίηση ενέχει συλλογή προσωπικών και συλλογικών δεδομένων εγείροντας σημαντικά ζητήματα γύρω από την ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα, την ισότητα. Η παρακολούθηση και η χειραγώγηση (manipulation) των προσωπικών δεδομένων αλλά και των ίδιων των προσώπων και των ιδεών τους μπορεί να επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα, να βάλει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και να προβλέψει μοντέλα κοινωνικής συμπεριφοράς. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να αναπτύξουμε τεχνολογικά επιτεύγματα που θα υπηρετήσουν μία κοινωνία δικαιοσύνης κι ευημερίας; Προκειμένου οι πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, πρέπει αρχικά να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Η δράση αυτή θα επιδιώξει να εξετάσει τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει η ψηφιοποίηση της κοινωνίας ιδιαίτερα χωρίς τον απαραίτητο τεχνολογικό εγγραμματισμό των πολιτών της.

Στόχος είναι η ενημέρωση και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης γύρω από τις νέες τεχνολογίες που απαιτούν την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ώστε να μπορούν να υιοθετούν ενημερωμένες αποφάσεις και στάσεις απέναντι τους.

 1. Digital technologies and skills (Απρίλιος 2021)
 • Online Presentation 30’
 • Q&A 20’
 • Live στη Facebook σελίδα EuropeDirectCrete
 • Live στο YouTube channel europedirectcrete (streaming)

Η συγκεκριμένη δράση εδράζεται στην αναγκαιότητα γνωστοποίησης των πρακτικών μέτρων, συμβουλών και διαδικτυακών πόρων για τους χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών που περιλαμβάνονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία δύναται να βοηθήσουν τους πολίτες να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ψηφιακές τους ικανότητες από την προοπτική της «διαδρομής της απασχολησιμότητας» —από την εκπαίδευση έως τη βιώσιμη απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Γεγονός είναι ότι η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται επτά φορές περισσότερο από την υπόλοιπη οικονομία. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στη ραγδαία πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών όπως το 5G, η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain. Επιπροσθέτως, βέβαιο είναι ότι οι ψηφιακές αυτές τεχνολογίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη της κοινωνίας, καθώς δύναται να προσφέρουν νέες δυνατότητες και πρωτοφανείς ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού χρειάζεται να αποκτηθεί σχετική γνώση και δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα.

Για το λόγο αυτό το Europe Direct ενδιαφέρεται για ανάδοχο ο οποίος θα προβεί στην κάλυψη εξόδων για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων.

 • Δημιουργία περιεχομένου
 • Γραφιστικά μακετών προώθησης ψηφιακού υλικού
 • Προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Συγγραφή και προώθηση δελτίων τύπου
 • Εύρεση και πληρωμή εξειδικευμένων ομιλητών
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένη εφαρμογή- υπηρεσία τηλεδιάσκεψης

συνολικού προϋπολογισμού 3.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα και ειδικότερα την κατηγορία δαπάνης «Ε7 Διοργάνωση εκδηλώσεων».

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και τη Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 15.00 (μ.μ). Για πληροφορίες, Βασιλική Μαδούλκα, συντονίστρια του προγράμματος τηλ: 2810 336330, 6937158595 ή email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες.

                                                                                                                               Ηράκλειο, 02/02/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Europe Direct Crete για τη δημιουργία και ανανέωση ιστοσελίδας                                                          

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
 2. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1776/07-09-2011 (Αρ. Πρωτ. ΠΤΑ 2958/07-09-2011) του Περιφερειάρχη Κρήτης «περί Διαχωρισμού και Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» .
 3. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1787/09-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Περί Οικονομικής  Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγραμμάτων».
 4. Η αριθμ. SI 777458/2018 ειδική συμφωνία επιχορήγησης για ενέργεια, δυνάμει της συμφωνίας πλαισίου Europe Direct 2018-2020, για τη λειτουργία του Κέντρου  Europe Direct .
 5. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος Europe Direct, κατηγορία Ε1 Βασικές δράσεις.
 6. Την ανάγκη για τη δημιουργία και ανανέωση ιστοσελίδας  του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης - Europe Direct Crete.

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης-Europe Direct Crete, στα πλαίσια της λειτουργίας του θα προχωρήσει στη δημιουργία και ανανέωση ιστοσελίδας με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Ο Ανάδοχος θα αναβαθμίσει το δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System -CMS) ανοιχτού λογισμικού (Open Source).
 2. Για την αναβάθμιση προτείνονται ένα από τα τρία συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, Drupal, WordPress, Joomla, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις τους.
 3. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα πρέπει να λειτουργεί σε Web server Apache και Linux.
 4. Το σύστημα διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (DBMS) με το οποίο θα συνεργάζεται το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα θα είναι ανοιχτού λογισμικού και θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux.
 5. Η έκδοση του περιεχομένου θα είναι με τη μορφή άρθρων τα οποία θα ενσωματώνουν υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, google maps κ.α.. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήματος. Επίσης να δίνεται στον διαχειριστή η επιλογή διαφορετικού template ανά άρθρο με δυνατότητα μορφοποίησης της διάταξης του περιεχομένου.
 6. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κειμένου σε όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (σελίδες, αρχεία κειμένου και αρχεία pdf) η οποία θα λειτουργεί με εσωτερική μηχανή και όχι με συνεργασία κάποιας μηχανής αναζήτησης.
 7. Δυνατότητα ελεγχόμενου σχολιασμού άρθρων, φωτογραφιών, videos μετά από έγκριση του διαχειριστή.
 8. Δυνατότητα αναπαραγωγής άρθρων που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή για EDIC της Περιφέρειας Κρήτης από άλλες πηγές.
 9. Δυνατότητα αναπαραγωγής άρθρων έντυπου τύπου
 10. Δυνατότητα μετάδοσης άρθρων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης με RSS.
 11. Σύνδεση των άρθρων, φωτογραφιών, video και λοιπών στοιχείων με social media (Facebook, Twitter κ.α.)
 12. Δημοσίευση άρθρου μέσω e-mail και δυνατότητα διαχείρισης των άρθρων μέσω mobile internet.
 13. Template ειδικά προσαρμοσμένο για λειτουργία του δικτυακού τόπου μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας (mobile).
 14. Πολυγλωσσική υποστήριξη των άρθρων και γενικά όλων των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου προς το κοινό (μενού, templates κλπ).
 15. Δυνατότητα αποστολής φορμών επικοινωνίας και εγγραφής μελών με χρήση μηχανισμού “captcha”.
 16. Ενσωμάτων κώδικα google analytics.
 17. Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικά χάρτη του δικτυακού τόπου (Sitemap).
 18. Δυνατότητα προσθήκης metatags για χρήση SEO (Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης) ανά άρθρο.
 19. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS). Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου από τον W3C Validator.
 20. Απαίτηση συμβατότητας με τις W3C WCAG (τουλάχιστον έκδοση 1.0) με βαθμό προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ (Προτεραιότητα 2).
 21. Δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με τη ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισμικού.
 22. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού περιβάλλοντος.
 23. Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο.

 

Έπειτα από τα παραπάνω το Κέντρο μας ενδιαφέρεται για τη δημιουργία και ανανέωση ιστοσελίδας συνολικού προϋπολογισμού 1.116 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του προγράμματος Europe Direct, Ε1 Βασικές δράσεις.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την 10η Φεβρουαρίου 2021, ώρα 15.00 (μ.μ.) Για πληροφορίες, Βασιλική Μαδούλκα, συντονίστρια του προγράμματος τηλ: 2810 336330, 6937158595 ή email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης - Europe Direct of Crete συμμετείχε και φέτος στη 14η Ευρωπαϊκή Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών, όπου μαθητές Δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων δημιούργησαν χειροποίητα στολίδια & ευχές, με γνώμονα την ενδυνάμωση της πολυπολιτισμικότητας και των κοινών ευρωπαϊκών αξιών.

 • Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διαδικτυακό́ εργαστήριο μυθοπλαστικής σχεδίασης «6η αίσθηση» με τη Συνδιοργάνωση του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης!!
 • Ένα παιχνίδι, η «6η αίσθηση», ήρθε από το μέλλον και το έφτιαξαν μαθητές.
 • Το διαδικτυακό́ εργαστήριο μυθοπλαστικής σχεδίασης με θέμα την επινόηση ενός μελλοντικού ψηφιακού παιχνιδιού με χρήση τεχνολογιών διάδρασης (brain-to-brain interaction / BBI) – πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2020 και ώρα 11:00, στο πλαίσιο του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακης Δημιουργίας (www.digifest.info), το οποίο και φέτος είχε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μιας και goes online!!
 • Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες καθοδηγήθηκαν προς τη σύλληψη και τον νοητικό σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από το μέλλον μέσα από διασκεδαστικές δημιουργικές δραστηριότητες. Επίσης, κλήθηκαν να αναλογιστούν τα σοβαρά ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνολογιών BBI και να προτείνουν σχετικές λύσεις. Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου ήταν η κατανόηση των επερχόμενων τεχνολογιών ΒΒΙ και το πώς αυτές αναμένεται να διαμορφώσουν το (κοντινό και μακρινό) μέλλον, η δημιουργική, κριτική και υπολογιστική σκέψη και η διασκέδαση.
Page 7 of 168

european union flag 400 clr 4948Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση